Organizational Structure
  General Council
  Professional Committee
  Periodicals and Journals
  Working Committee
Contact Us
China's Anatomy will be the venue:
No. 42 West Fourth Street, East Beijing
Zip Code: 100710
Office Tel :010 -65273712 -65296459
Fax :010 -65273712
E-mail: d07@cast.org.cn huoaimin@cast.org.cn
Website: http://www.csas.org.cn
 
General Council
 
Name list of the 14th council, general council and branches of CSAS
Publisheradmin  Read1426times
The 12th national congress of members of CSAS was held on October 16, 2010 in Shanghai. All the members present elects the 14th council through secret ballot. The 14th council consisted of 63 members and they held the fist meeting shortly after the establishment, which was held by Professor Li Yunqing. According to the constitution, members of the council elected 18 members of general council through secret ballot and then they elected the leading body through competitive election.
 
I. Name list of the chair , vice chair and general secretary
ChairLi Yunping;
Vice chairXi Huanjiu;  Gu Xiaosong;  Zhou Changman;  Zhou Guomin;  Li He;  Zhang Shaoxiang
General SecetaryGuoShungen
Vice general secretaryWu Shengxi;  Fang Guizhenfull-time
TreasurerXi Huanjiu
 
II. Name list of the standing directors of the 14th council of CSAS
Li Yunqing;  Zhou Changman; Xi Huanjiu; Gu Xiaosong; Li He; Zhou Guomin;
 Zhang Shaoxiang; Zhao Chunhua; An Wei; Guo Shungen; Bai Shuling; Gao Fulu;
Jing Ya; Zeng Yuanshan; Ding Wenlong; Liu Houqi; Liu Shuwei;Xu Chuanda;
 
III. Name list of the directors of the 14th council of CSAS
Ding Wenlong; Liu Yong; Liu Houqi; Liu Shuwei; Liu Rongzhi;Sun Jun;Sun Shanquan;
 An Wei;  Zhu Qingxian; Yang Huijun;He Zhongyi; Tong Xiaojie;Wu Wutian; Song Jian;
 Zhang Chuansen;Zhang Hongquan; Zhang Shaoxiang; Zhang Qinxian; Zhang Yafang;
Zhang Lei; Li Yunsheng; Li Yunqing; Li Zhijun; Li He; Li Jianhua; Li Zhenzhong;
Li Jicheng; Wang Huaqiao; Sha Jiahao; Adilijiang Yinming; Chen Huoyi; Zhou Changman;
 Zhou Guomin; Zhou Li; Zhou Deshan;  Yi Xinan; Luo Guorong; Luo Xuegang;
 Zheng Ming; Hou Yiping; Bai Shuling; He Liping;  Zhao Chunhua; Ling Shucai;
Tang Junmin; Xi Huanjiu; Xu Dachuan; Xu Chen; Guo Shungen; Gu Xiaosong;
Gao Fulu; Cui Huixian; Liang Wenmei; Sui Hongjin; Jing Ya; Zeng Yuanshan;
Dong Fangtian; Han Bei; Dou Zhaohua; Lei Lei; Liao Yanhong; Guan Yingjun; Mu Xiang
 
IV. Name list of branches and persons in charge
1. Working Committee
(1) Committee of Academic Exchange and Network Information  Director!!Li Yunqing
(2) Committee of Organization  Director!!Guo Shungen
(3) Committee of International Exchange  Director!!Zhou Changman
(4) Committee of Education and Continuing Education  Director氏!!Bai Shuling
(5) Committee of Investigation of Constitution  Director!!Xu Jiajun
(6) Committee of Popularization of Science  Director!!Gao Fulu
(7) Committee of Validation of Terms  Director!!Gao Yingmao
(8) Committee of Science Development and Consult  Director!!Ding Wenlong
(9) Committee of Publishing and Management of Journals    Director!!Li He
(1) Committee of Somatology  Director!!Xi Huanjiu
(2) Committee of Human anatomy and Anatomy  Director!!Zhang Shaoxiang
(3) Committee of Neuroanatomy  Director!!Li Yunqing
(4) Committee of Histology and Embryology  Director!!Li He
(5) Committee of Human Sectional Anatomy  Director!!Liu Shuwei
(6) Committee of Regenerative Medicine   Director!!Gu Xiaosong
(7) Committee of Clinical Anatomy  Director!!Xu Dachuan
(8) Committee of Medical Developmental Biology    Director!!Liu Houqi
3.Periodicals and Journals
(1) Acta Anatomica Sinica    Editor-in-chief!!Zhang Jingbo
(2) Chinese Journal of Anatomy  Editor-in-chief!!Zhang Chuansen
(3) Chinese Journal of Clinical Anatomy    Editor-in-chief!!Xu Dachuan
(4) Chinese Journal of Neuroanatomy  Editor-in-chief!!Li Yunqing
(5) Chinese journal of Histochemistry and Cytochemistry     Ediot-in-chief!!Li He
(6) Progress of Anatomical Sciences      Editor-in-chief!!Fang Xiubin
(7)Anatomy Research    Editor-in-chief!!Yao Zhibin
(8) Journal of Regional Anatomy and Operative Surgery   Editor-in-chief!!Zhang Shaoxiang
 
 
Copyright©2007-2010 Chinese Society For Anatomical Sciences All rights reserved。Host: Nanyang Medical College Webmaster: Liu Rong Zhi
Technical Support: www.bainiu.com